różaniec

Historia parafii

Opublikowano: sobota, 02 październik 2010 Scriptor

budowa 20131002 1222248611

Historia parafii i kościoła
p.w. św. Józefa we Włocławku

Szybki rozwój dzielnicy Włocławka zwanej „Zazamczem" zrodził potrzebę starania się o nowy kościół i parafię. Pragnienie to, od wielu lat ujawniane prośbą o odpowiednie zezwolenie władz cywilnych, zyskało szansę realizacji w 1974 r., kiedy to zezwolenie nadeszło. Wykonanie planów świątyni powierzono architek­towi W. Pieńkowskiemu z Warszawy. Wszystkie prace przygotowawcze prowadziła parafia katedralna, do której Zazamcze należało. Do pracy duszpasterskiej na nowej placówce został skierowany ks. Michał Pietrzak. W dniu 6 VI 1976 r. został po­święcony plac pod przyszły kościół, a 11 IX 1977 r. biskup włocławski Jan Zaręba dokonał wmurowania kamienia węgielnego, wyjętego z fundamentów Bazyliki św. Piotra.
Na szybki postęp prac budowlanych wskazuje fakt, że już 11 VI 1978 r. po­święcono kaplicę, czyli dolny kościół z salami katechetycznymi, co umożliwiło prowadzenie regularnego duszpasterstwa. Dekretem z dnia 8 IX 1978 r. biskup Zaręba erygował nową parafię św. Józefa, wydzielając jej terytorium z parafii katedralnej i parafii św. Stanisława oraz mianował proboszczem ks. Michała Pietrzaka. Uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał biskup Ordynariusz, miała miejsce 5 X 1986 r.
Kościół zbudowany na rzucie prostokątnym, murowany z cegły ceramicznej, dwunawowy. Granicę nawy stanowią słupy żelbetowe, które wpierają strop. Wzdłuż nawy bocznej zakrystia, kancelaria, sale katechetyczne. Pod nawą boczną znajduje się dolna kaplica i kaplica przedpogrzebowa. Okna prefabrykowane cementowe. W jednym z okien witraż autorstwa Hanny Szczypińskiej, z wizerunkiem św. Józefa. Posadzka i ołtarz marmurowe. Tabernakulum mosiężne. Na ścianie prezbiterium krucyfiks z l pół. XV w., otrzymany od parafii Iwanowice w stanie wymagającym gruntownej rekonstrukcji, odnowiony w pracowni Anny Torwirt w Toruniu. Fi­gura św. Józefa z drewna lipowego projektu Jerzego Machaja, wykonana przez Marka Sitarskiego z Warszawy. Płaskorzeźba św. Józefa na zewnętrznej ścianie kościoła projektu J. Machaja, wykonana przez Andrzeja Bernera i Tomasza Sękowskiego z Warszawy.
W kaplicy dolnej posadzka z płyt marmurowych, ołtarz granitowy. Kopia Obrazu Jasnogórskiego autorstwa M. Torwirt.
W latach 2003-2009 wnętrze kościoła wzbogaciło się o ołtarz Miłosierdzia Boże­go w nawie bocznej, stacje drogi krzyżowej, 40 nowych ławek. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do kościoła, drzwi boczne, drzwi przy wyjściu ewakuacyjnym, granitowe schody wejściowe, schody przy wyjściu ewakuacyjnym. Odrestaurowane zostały figury aniołów, odnowiono też balkony we wnętrzu kościoła.
W roku 2012, obok ołtarza Miłosierdzia B0żego, powstały dwa ołtarze nowych polskich błogosławionych: bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 1 maja 2012, w 1. rocznicę beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, Biskup Włocławski Wiesław Mering poswięcił oba ołtarze i zainstalował relikwie bł. Papieża Polaka.
Zdjęcia z budowy i poświęcenia kościoła
Zdjęcia kościoła parafialnego dzisiaj

Proboszczowie parafii św. Józefa we Włocławku:

- ks. prał. Michał Pietrzak (1978-2003)
- ks. kan. Eugeniusz Strzech (2003-2020)
- ks. prał. Janusz Bartczak (aktualnie)